Certificats Normativa

Reglamentació. Codi tècnic d’edificació.

El CTE facilita el compliment de les Directives Europees sobre qualitat i eficiència energètica, fomentant la innovació i el desenvolupament tecnològic, tant en procediments constructius com en materials de construcció. Estableix les exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat dels edificis amb un objectiu molt clar: que la construcció s’adapti a l’estratègia de sostenibilitat econòmica, energètica i mediambiental.

El CTE inclou la regulació de les noves edificacions i de la rehabilitació dels edificis existents en un ampli espectre: habitatges, ús comercial, docent, sanitari, industrial i sociocultural, introduint elements nous sobre materials i tècniques de la construcció.

Marcat CE

L’objectiu principal del marcatge CE és declarar la conformitat d’un producte amb tots els requisits comunitaris imposats al fabricant per les Directives Europees, i que s’acrediten amb el marcatge CE.

Aquests marcats garanteixen la lliure circulació de tots els productes de construcció a la Unió Europea, mitjançant l’harmonització de les legislacions racionals relatives als requisits essencials dels productes en matèria de salut, seguretat i benestar. En el cas dels productes de construcció, implica que el producte compleix les previsions de la Directiva de Productes de Construcció via especificacions tècniques harmonitzades, incloent tots els procediments d’avaluació de la conformitat. D’aquesta manera, el marcatge CE demostra que el producte compleix amb tots els requisits legals necessaris per ser posat en tot el Mercat interior europeu, i usat amb el nivell de prestacions requerit, considerant les regles d’aplicació d’edificació en el lloc de treball.