Renova RPT 55 Canal 16 Recta

Característiques

Sistema: Renova PR RPT 55 canal 16
Secció de marc (mm): 55/70
Secció de fulla (mm): 78
Màxim buit a envidrar (mm): 44
Trencament pont tèrmic (mm): 44 (Marc) 22 (Fulla)

Acabats

Laca colors RAL
Lacat colors especials
Lacat imitació fusta
Lacat fusta pols sobre pols
Anoditzat
Possibilitat Bicolor

Aïllament Tèrmic

Mides 1230 x 1480 1480 x 2180
Descripció Finestra 2 fulles Balconera 2 fulles
Ug (W/m2 K) Vidre 1,1 1,1
Uw (W/m2 K) Finestra 3,9 1,7

Fusteria apta per a les zones A B C D y E del CTE.*
*En funció del valor de transmitància del vidre.

Aïllament Acústic

Rw (C;Ctr) Vidre dB 30 (-1;-2) 33 (-1;-2) 34 (-1;-2)
Rw (C:Ctr) Finestra dB 33 (-1;-3) 34 (-1;-3) 35 (-1;-3)
Rw (C;Ctr) Vidre dB 36 (-1;-2) 39 (-1;-2) 40 (-1;-4)
Rw (C:Ctr) Finestra dB 36 (-1;-3) 37 (-1;-3) 38 (-1;-4)

Resultats obtinguts segons norma UNE-EN 14351-1:2006.

Resultats obtinguts en banc d'assajos

Permeabilitat a l’aire (UNE-EN1026:2000):
Classe 4

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN1027:2000):
Classe E750

Resistència a la càrrega del vent (UNE-EN12211:2000):
Classe C4

Finestra 2 fulles 1200 x 1200 mm.