PVC OpenMax Premium

Assaigs OpenMax Premium

Resistència a la càrrega de vent (EN12210): CLASSE C3
Permeabilitat a l’aire (EN 12207): CLASSE 4
Estanquitat l’aigua (EN12208): CLASSE 5A

AÏllament térmic

Transmitància térmica: 1,22 W/m².K (amb vidre 4/16/4 baix emisiu)

Aquestes dades corresponen a una balconera de 3 fulles de 2500 mm d’amplada x 2100 d´alçada

PVC OpenMax Premium

Perfils: Sistema Zendow Neo Premium

Vidre: Possibilitat d´envidrament fins 54 mm de gruix

Acabados

Blanc llis
Roure daurat (DEC 011)
Noguera (DEC 154)
7016 (DEC 072)